Vedlikeholdsansvar  
Det er styrets ansvar å sørge for at borettslagets bygg er forsvarlig vedlikeholdt, og til det trenger vi hjelp. BoNords tekniske avdeling utarbeidet i 2014 en teknisk rapport som danner grunnlag for nødvendig vedlikehold. Rapporten revideres hvert 2. år i samarbeid med BoNord (PlussPlan-avtale). Neste gjennomgang er våren 2020.    
Vedlikeholdskostnader
Når fellesgjelden i borettslag er nedbetalt er det normal praksis å bygge opp et vedlikeholdsfond fordi alderen da tilsier at store renoveringsprosjekt står for døren. Vi fikk aldri bygget opp et slikt fond. Og til tross for de siste husleieøkningene trenger vi nok flere. Når tiden er inne må vi ta opp et lån. Frem til da bygger vi ei trapp med husleieøkninger for å unngå et drepende hopp når nedbetalingen starter.

Prosjekt 20+
Styret fikk av årsmøtet i 2018 fullmakt til å iverksette et forprosjekt mht. renovering. Styret har engasjert BoNord til å styre renoveringsprosjektet, og arbeidet er nå kommet i gang. I mellomtiden kan du lese byggets statusrapport og vedlikeholdsplan fra 2018. De dekker også såkalte KAN-tiltak som ikke inngår i Prosjekt 20+.         
Borettslaget fikk i april 2019 et tilskudd på 2,147 mill. kroner fra Husbanken for å etablere en heis i blokka. Grunnet den korte fristen Husbanken ga oss for å starte opp med monteringen så styret seg nødt til å dra tiltaket ut av Prosjekt 20+. I september ble det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling (1. oktober 2019).         
På møtet oppsto det stor forvirring mht. gjenværende renoveringskostnader. Noen andelseiere mener de har stemt på sviktende grunnlag. Forsamlingen må trolig møtes på nytt - med alle kostnader i Prosjekt 20+ synlige.         
Umiddelbart etter denne eoGF ble det sendt en forespørsel til Husbanken om å få utsatt fristen for heisvedtak, noe som ble innvilget. Med ny frist 01.03.20 fikk man tid til å utarbeide et samlet prosjekt med alle kostnader synlige. Det ble innkalt til ny eoGF 13.02.20. Andelseierne stemte da for det rimeligste alternativet med heis.

Jarle Andersen, 13.02.20


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no